• attorney-estate.jpg
  • criminal-lawyer.jpg
  • family-lawyer-karaj.jpg
  • financial-lawyer.jpg

وکیل ارث در کرج, وکیل ارثیه در کرج, وکیل انحصار وراثت در کرج

وکیل انحصار وراثت در کرج

وکیل انحصار وراثت در کرج :
مراحل و قوانین انحصار وراثت - انسان هرچقدر طولانی درصحنه ی عالم زندگانی کندوبه هراندازه ای که به بقای خود امیدوارباشد عاقبت باید با دنیای فانی وداع نماید. مسئله ارث که اکثر علمای حقوق رابه خود مشغول نموده و هریک به ترتیبی آن رامرتب کرده است عبارت است ازدانستن این که دارایی وحقوق شخص باید بعد از فوت او به چه کسی برسد آیا ماترک اوباید به اشخاصی منتقل شودکه قانون معین می کند و یا به کسانی که خود او انتخاب می نماید؟

مقدمه از انحصار وراثت

هرکس دردنیا به یک عده علقه ی تامی دارد و مایل است که بعدازفوت اواگر اموالی دارد به همان شخص برسد .کسانی که دردرجه ی اول وابستگی بیشتری با آنها دارد اشخاصی مانند اولاد و ابوین افراد هستند. {  وکیل ارث در کرج, وکیل ارثیه در کرج,  وکیل انحصار وراثت در کرج, مراحل و قوانین انحصار وراثت  }

هرگاه یک نفر نه اولاد داشته باشد نه ابوین مشخص است که این علقه به اجدادا و میرسد که دراینصورت به منزله ابوین میباشند و همچنین به برادر و خواهر او می رسد.

به همین طریق به هردرجه ای که شخص ازداشتن ارحامی که به واسطه ی اقربیت اولویت داردمحروم باشد علقه ی او متوجه اقربای نسبی اومیگردد.

اما به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد. در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی‌نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت. انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح. ( وکیل انحصار وراثت در کرج, وکیل در کرج, انحصار وراثت در کرج, انحصار وراثت در کرج )


در تصدیق انحصار وراثت

    درصورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع به خواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند، درخواست نامه کتبی مشتمل برنام ومشخصات درخواست کننده ومتوفی و ورثه و اقامتگاه آنها ونسبت بین متوفی ووارث فتنظیم نموده ،به دادگاه تسلیم می نماید.
    دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی اگهی می نماید.
    تبصره: درنقاطی که روزنامه دائرنیست دادگاه می تواند به جای اگعهی درروزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه ی متقاضی گواهی حصروراثت،آگهی تهیه نموده ودر معابر همان محل الصلق نماید.
    پس ازیکماه ازتاریخ نشر اگهی ، در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را ازبرگ شناسنامه وگواهی گواه وغیره درنظر گرفته ،تصدیقی مشعربروراثت وتعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می نمایدودرصورت اعتراض ،دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده به معترض ودرخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد ودرجلسه ای پس ازرسیدکی حکم خواهدداد.این حکم قابل تجدید نظر است.
    دادگاه بخش می تواند گواه ها را احضار کرده وگواهی ان رااستماع نماید.
    چنانچه گواه در خارج از مقرر دادگاه ساکن باشد، تحقیق از گواه بوسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.
    درصورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (10/000/000) ریال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی فبه ادله درخواست کننده رسیدگی ودرخواست صدور وراثت راحسب اقتضای دلایل قبول یا رد می نماید.   {  وکیل ارث در کرج, وکیل ارثیه در کرج,  وکیل انحصار وراثت در کرج, مراحل و قوانین انحصار وراثت  }
    درصورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه وغیره قبلا برای معرفی ورثه آگهی شده باشد ،صدور ثصدیق انحصار وراثت محتاج به اگهی جدید نبوده ودرصورت درخواست هریک ازورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصاروراثت صادرخواهد شد.
    رای دادگاه دایر بر دادخواست تصدیق قابل فرجام است.
    درکلیه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلا وارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است، می تواند به درخواست تصدیق انحصار وارثت اعتراض نماید ونیز می تواند در صورتی که متوفی را بلا وارث بداند، به تصدیق انحصاروراثت درموردی که تصدیق مسبوق به آگهی نیست اعتراض کند ودرهرحال دادستان حق دارد از رای دادگاه پزوهش و فرجام بخواهد.
    مادامی که برای محجور ،قیم وبرای غایب امین معین نشده ،دادستان می تواند به نام محجور وغایب ،به درخواست تصدیق انحصار وارثت اعتراض نماید.
    درموردماده 364اشخاص ذی نفع می توانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که درموضوع وراثت صادر می شود ،اعتراض نمایندورای دادگاه دراین خصوص قابل پزوهش و فرجام است.
    اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده اند ،می توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه ومطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند ، مطالبه نمایند مدیون یا متصرف باید ترکه ومطالبات متوفی رابه آنها تسلیم نماید و درصورت تادیه دین ویا تسلیم مال درمقابل هر مدعی وراثت ،بری محسوب خواهد شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی رابه وصول ویا مال متعلق به اورادریافت نموده اند.
    مدیون که بدهی خودرا به وراث متوفی می دهد می تواند رو نوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.
    درتصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هریک از ورثه را معین می نماید.
    در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه به مورث خود دارند؛ازمتروکات به نحو اشاعه معین شود.
    درصورتی که ورثه بخواهد ملک غیرمنقولی که به نام مورث ثبت شده است ،به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رو نوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.   {  وکیل در کرج  }

مدارک لازم جهت صدور گواهی انحصار وراثت

    شناسنامه و گواهی فوت متوفی :
    پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و كپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است.
    استشهادیه محضری
    اسامی كلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی كه توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط 2 نفر از اشخاصی كه وراث و متوفی را می شناسند در یكی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.
    رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)
    وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه نمایند و رسید آنرا در یافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند.
    در مورد وراث روستاییان در صورتی كه بهای تركه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یك بار ودر یك روز در معابر و اماكن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست .
    كپی برابر اصل شده شناسنامه وراث
    متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود كپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست.
    دادخواست انحصار وراثت
    پس از تهیه مدارك فوق الذكر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارك یاد شده به دادگاه ارایه نماید. دادخواست را به كدام دادگاه ارایه نماییم ؟

مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به تركه متوفی در دادگاه محلی كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است كه اخرین محل سكونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است ،بنا براین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی بوده است.
توجه داشته باشید برای صرفه جویی در وقت و همچنین مطمئن انجام شدن امور با وکیل متخصص مشاوره حقوقی انحصار وراثت کنید.

 

وکیل انحصار وراثت در کرج, وکیل برای انحصار وراثت در کرج, وکیل جهت انحصار وراثت در کرج, وکیل پایه یک انحصار وراثت, قوانین انحصار وراثت, قانون انحصار وراثت, وکیل در کرج, موسسه حقوق تمدن در کرج, مراحل و قوانین انحصار وراثت

 

دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680