• attorney-estate.jpg
  • criminal-lawyer.jpg
  • family-lawyer-karaj.jpg
  • financial-lawyer.jpg

وکیل در کرج

دلایل فسخ نکاح

دلایل فسخ نکاح

موسسه حقوقی دیاکو یکی از برترین موسسه ها حقوقی در کرج است که سالها در حوزه وکالت فعالیت داشته و دارای برترین  وکیل در کرج و بهترین  وکیل خانواده در کرج است

دباکو با داشتن برترین وکیل در کرج سالهاست که در حوزه وکالت فعالیت داشته است و به عنوان یکی از پر سابقه ترین موسسه ها حقوقی در کرج شناخته میشود 

وکیل در کرج و وکیل خانواده در کرج یکی از نیاز های افرادی است که دچار دعاوی خانوادگی و حقوقی و کیفری میشود 

 وکیل در کرج و وکیل خانواده در کرج را از موسسه حقوقی دیاکو بخواهید 

در این محتوا در مورد دلایل نکاح  مطالب را ارائه میکند 

دلایل فسخ نکاح :

 

دلایل فسخ نکاح
دلایل فسخ نکاح

 انحلال به لحاظ فسخ نکاح

طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، «عقدنکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد شراء منحل می شود. علاوه بر اینها، مرگی، موت فرضی، لعان و کفر نیز از دیگر موجبات انحلال نکاح است. فسخ نکاح هم برابر ماده ۱۱۲۱- ۱۱۲۴ همان قانون به موجب اجنون هریک از زوجین، عيوب موجود در مرد یا زن حاصل میشود. ضمن آنکه، تدلیس و تخلف از شرط صفت، وفق ماده ۱۱۲۸ قانون فوق از جهات فسخ نکاح است. گرچه، فسخ نكاح بنا به دلائل مزبور برای طرف ذی نفع طبق قانون ایجاد حق، مبنی بر فسخ ازدواج می کند، معهذا طرح این ادعا منوط به اثبات آن در دادگاه بوده و ضروری است مدعی (خواهان) با تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، به ترتیب مذکور در فصل سوم کتاب، درخواست رسیدگی و صدور حکم مقتضی نماید. برخی از دعاوی قابل طرح در این خصوص، عبارتند از:

 فسخ نکاح به علت جنون (ادواری / دائم) جنون هریک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. این عیب نسبت به مرد، ولو آنکه پس از عقد هم حادث شود، سبب نسخ برای زن است. در این صورت، رسیدگی به این عیب و تعیین تکلیف در خصوص نکاح في مابین منوط به تقدیم دادخواست مربوطه به دادگاه خانواده و تقاضای فسخ نکاح است.

 فسخ نکاح به علت عیوب مرد

عیوب مرد که موجب حق فسخ برای زن می گردد در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی احصاء گردیده است که شایع ترین آنها، رعنن، یا ناتوانی مرد در ایفاء وظایف زناشویی می باشد. ناتوانی مزبور منوط به آن است که ولو يكبار هم عمل زناشویی بین زن و مرد واقع نشده باشد. در چنین حالتی، غالبا دادگاه با جلب نظر کارشناس کارشناسان پزشکی قانونی نسبت

احراز ادعای زوجه (زن) اقدام می نماید. پزشک یا کمیسیون پزشکی قانونی نیز حسب دستور مقام قضایی، مرد را مورد معاینه و از جمله، «تست رژی، قرار داده و متعاقب مطالعه

و توانمندی با ناتوانی جنسی مرد، نظریه خویش را برای دادگاه ارسال می دارند. د کاه نیز با ملاحظه نظریه پزشکی قانونی و در صورت اعتراض مرد (خواننده)، متعاقب ع آن و ملاحظه نظریه کمیسیون پزشکی، بررسی سایر محتویات و مستندات پرونده، از

 

وضعیت جسمانی و فیزیولوژی زن (قرار داشتن در حالت دوشیزگی)، بنا به اقرار وی یا اعتراف صریح خوانده (مرد) و عنداللزوم، تحصیل نظریه پزشکی قانونی در این باره، | نسبت به صدور رأی مقتضی برابر قانون اقدام می نماید. معهذا در صورت امکان نزدیکی | مرد با زن و عدم توانایی وی به بارور ساختن زن، به منزله عنن یا ناتوانی جنسی مرد نبوده و زن مجاز به فسخ نیست و دادگاه هم به درخواست وی ترتیب اثر نمی دهد.

فسخ نکاح به علت عیوب زن

عيوب زن به شرح مذکور در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی می باشد و ضروری است عیوب مزبور در حال عقد موجود بوده و مرد نیز آگاه بدان نبوده باشد. وجود این عیوب (قرن، جذام، ابرص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم) در صورت وجود شرط فوق و رعایت مفاد ماده ۱۱۳۱ همان قانون (فسخ فوری) موجب ایجاد حق فسخ برای مرد می گردد. وی باید ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده با ذکر جهت یا جهات مورد ادعا و پیوست ساختن مستندات خود، در مقام فسخ نکاح بر آید.

فسخ نکاح به علت تدلیس : 

تدلیس و فریب وفق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، ناظر به ماده ۲۳۵ همان قانون، از جهات فسخ نکاح است و شامل تدلیس و فریب یکی از زوجین برای فریفتن دیگری نیز می شود. فریب در ازدواج عموما، به هنگام خواستگاری و قبل از ازدواج صورت می گیرد که برخی از زوجین، همدیگر را به امور واهی از قبيل «تحصیلات عالیه، شغل خاص، موقعیت اجتماعی و رفاهی ویژه، داراییهای کلان و وجود امکانات و سرمایه های خاص در داخل یا خارج از کشور و مانند آنها، فریفته و با اغواء و فریب طرف دیگر، زمینه ازدواج با او را فراهم می آورند، به نحوی که ازدواج موصوف بر اساس آنها واقع گشته و در صورت عدم وجود این مشخصات، اساسا نکاح في مابین آنان واقع نمی گشت؛ لذا همسر گول خورده می تواند علاوه بر فسخ نکاح، خسارات مادی و معنوی خود را از تدلیس کننده طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مطالبه نماید. فسخ نکاح امری حقوقی بوده و مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده است. با وجود این نظر به آنکه تدلیس و فریب اساسا واجد وصف کیفری (غير حقوقی) بوده و رسیدگی به دادخواست مزبور منوط به احراز و اثبات تدلیس در دادگاه کیفری است، پیشنهاد می گردد بدو نسبت به طرح شکایت کیفری علیه تدلیس کننده اقدام و سپس نسبت به تقدیم دادخواست فوق عمل نمایند تا موجبات صدور قرار اناطه از سوی دادگاه خانواده فراهم نگردد.

 فسخ نکاح به علت تخلف از وصف (عدم سلامتی زوج زوجه) :

در ازدواج فرض بر صحت و سلامتی زوجین بوده و اصولا عقد بر آن مینا واقع می گردد. از این رو در صورت وجود عیب در یکی از طرفین و پنهان ماندن آن بر دیگری، طرف مقابل، متعاقب اطلاع و آگاهی از وجود عيب مذکور می تواند به استناد ماده ۱۱۲۸ و ۱۱۳۱ قانون مدنی، درخواست فسخ نکاح به علت تخلف از وصف و عدم سلامتی در طرف خود را از دادگاه خانواده نماید.

موسسه حقوقی دیاکو دارای برترین وکیل در کرج است که سالها در حوزه کالت فعالیت دارد 

دیاکو با گرد هم آوردن وکیل در کرج و وکیل خانواده در کرج به یکی از برترین موسسه های حقوقی در کرج تبدیل شده است 

وکیل خانواده در کرج به یکی از نیاز های اصلی برخی از خانواده که به فسخ نکاح فکر میکنند است 

دیاکو با داشتن برترین وکیل در کرج به یکی از برترین موسسه های حقوقی تبدیل شده است که میتواند به موکلان خود بهترین و به روز ترین مشاوره ها را ارائه دهد


 

کلمات کلیدی : وکیل در کرج ، وکیل خانواده در کرج ، فسخ نکاح در کرج ، فسخ نکاه در کرج ، فسخ نکاح در کرج ، فسخ نکاح در کرج ، موسسه حقوقی دیاکو ، وکیل در کرج ، وکیل خانواده در کرج ، وکیل در کرج ، موسسه حقوقی دیاکو ، دلایل فسخ نکاح ،  وکیل در کرج ، وکیل خانواده در کرج ، فسخ نکاح در کرج ، فسخ نکاه در کرج ، فسخ نکاح در کرج ، فسخ نکاح در کرج ، موسسه حقوقی دیاکو ، وکیل در کرج ، وکیل خانواده در کرج ، وکیل در کرج ، موسسه حقوقی دیاکو ، دلایل فسخ نکاح ، وکیل در کرج ، وکیل خانواده در کرج ، فسخ نکاح در کرج ، فسخ نکاه در کرج ، فسخ نکاح در کرج ، فسخ نکاح در کرج ، موسسه حقوقی دیاکو ، وکیل در کرج ، وکیل خانواده در کرج ، وکیل در کرج ، موسسه حقوقی دیاکو ، دلایل فسخ نکاح ،  وکیل در کرج ، وکیل خانواده در کرج ، فسخ نکاح در کرج ، فسخ نکاه در کرج ، فسخ نکاح در کرج ، فسخ نکاح در کرج ، موسسه حقوقی دیاکو ، وکیل در کرج ، وکیل خانواده در کرج ، وکیل در کرج ، موسسه حقوقی دیاکو ، دلایل فسخ نکاح  ،  وکیل در کرج ، وکیل خانواده در کرج ، فسخ نکاح در کرج ، فسخ نکاه در کرج ، فسخ نکاح در کرج ، فسخ نکاح در کرج ، موسسه حقوقی دیاکو ، وکیل در کرج ، وکیل خانواده در کرج ، وکیل در کرج ، موسسه حقوقی دیاکو ، دلایل فسخ نکاح 

 

تلفن تماس

 09120475112
026-32207510

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان -
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما
دپارتمان تخصصی وکالت - تلفن : 02632400680